Meniny na web
SlovenčinaSlovenčina        EnglishEnglish
  prepravné služby prenájom priestorov parkovacie služby pre vodičov

Pre vodičov

WEB


Dopravné obmedzenia v EU štátoch:

Štát Dopravné obmedzenia Sviatky 2013
Belgicko
  Zákaz jázd platí pre vozidlá nadrozmernej prepravy počas: 1. 1.
- sviatkov 1.4.
- víkendov od soboty 6:00 do pondelka 6:00 na bežných 1.5.
cestách 9.5.
- víkendov od soboty 6:00 do pondelka 9:00 na diaľniciach 20.5
  21.7.
  15.8.
  1.11.
  11.11.
  25.12.
   
Bulharsko  
  Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 10t na úsekoch:  
- I – 5 medzi km 155+ 250 a km 184 +000 (Shipka Pass)  
- II-82, sekcia Samokov - Sofia  
Zákaz jázd platí pre všetky nadrozmerné vozidlá, ak je znížená viditeľnosť menej ako 50m v tme a počas špičky.  
   
Česká republika
  Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 7,5t na diaľniciach a cestách 1.1.
prvej triedy : 1.4.
- v piatok od 17:00 do 21:00 (od 1. júla do 31. augusta) 1.5.
- v sobotu od 7:00 do 13:00 (od 1. júla do 31. augusta) 8.5.
- v nedeľu a počas sviatkov od 13:00 do 22:00 6.6.
Zákaz jázd platí pre špeciálne vozidlá a vozíky, ktorých celková 5.7.
šírka presahuje 0,6m od 15. apríla do 30. septembra na cestách 28.9.
prvej triedy mimo obce: 28.10.
- v piatok a večer dňom pokoja od 15:00 do 21:00 17.11
- v sobotu a v prvý deň pracovného pokoja od 7:00 do 11:00 24.12.
- v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja od 15:00 do 25.12
21:00 26.12.
   
Dánsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas sviatkov.  
Od 15 Júna do 31 Augusta je zákaz jázd vozidiel nadrozmernej prepravy od 12:00 do 18:00 ak teplota ovzdušia presiahne 25 stupňov Celzia.  
   
Estónsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas sviatkov.  
  Vozidlá spadajúce pod ADR majú zákaz jazdy v meste Tallinn počas pracovných dní od 7:00 do 9:00 a od 17:00 do 19:00.  
     
Fínsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre cestnú nákladnú dopravu počas víkendov a sviatkov.  
     
Francúzsko
  Vozidlá nad 7,5t (okrem špeciálnych vozidiel a 1.1.
  poľnohospodárskych vozidiel) majú zákaz jázd v sobotu alebo v 1.4.
  deň pred sviatkom od 22:00 do nedele alebo dňa pracovného 1.5.
  pokoja 22:00. 8.5.
    9.5.
    20.5.
    14.7.
    15.8.
    1.11.
    11.11.
    25.12.
     
Grécko  
  Vozidlá s užitočnou hmotnosťou (hmotnosť nákladu) nad 1,5t 1.1.
  majú zákaz jázd na niektorých úsekoch ciest do Atén a 6.1.
  Thessaloniki počas: 18.3.
  - 28. februára od 8:00 do 13:00 25.3.
  - 16. apríla od 15:00 do 22:00 1.5.
  - 17. apríla od 6:00 do 16:00 3.5.
  - 30. apríla, 5. júna a 14. augusta od 16:00 do 22:00 6.5.
  - 1. mája od 8:00 do 13:00 24.6.
  - každého piatku od 1. júna do 30. septembra od 16:00 do 21:00 15.8.
  Na úsekoch ciest vedúcich z Patras do Atén, Kavala – 28.10.
  Thessaloniki, N.Moudania – Thessaloniki, Chalkida – Schimatari 25.12.
  počas: 26.12.;
  - 2. marca, 25. marca a 28. októbra od 15:00 do 21:00  
  - 3. mája, 8. júna a 16. augusta od 16:00 do 23:00  
  - každej soboty od 1. októbra 2008 do 31. mája 2009 od 15:00  
  do 21:00  
  - každej nedele 1. júna do 30. septembra od 15:00 do 22:00  
  - každej nedele od 1. októbra do 31. decembra od 15:00 do  
  21:00  
     
Holandsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
  Vozidlá spadajúce pod ADR majú zákaz jazdy v zlom počasí, ak je  
  viditeľnosť menšia ako 200m je zakázaná preprava :  
  - nebezpečného nákladu v cisternách s kapacitou väčšou ako  
  3000 litrov  
  - horľaviny s označením UN 0333, 0334, 0335, 0336 a 0337 s  
  explozívnou časťou väčšou ako 20kg  
  Vozidlá prepravujúce nadrozmerný tovar majú zákaz jázd od  
  6:00 do 10:00 a od 15:00 do 19:00  
     
Írsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
     
Litva  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
     
Lotyšsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
     
Luxembursko
  Nákladné vozidlá smerujúce z Belgicka alebo Nemecka do 1.1.
  Francúzska, ktorých váha prevyšuje 7,5t majú zákaz jázd od 29.3.
  21:30 v sobotu alebo v deň pred sviatkom do 21:45 v nedeľu 1.4.
  alebo v deň sviatku. 1.5.
  Nákladné vozidlá smerujúce z Belgicka alebo Francúzska do 9.5.
  Nemecka, ktorých váha prevyšuje 7,5t majú zákaz jázd od 23:30 20.5.
  v sobotu alebo v deň pred sviatkom do 21:45 v nedeľu alebo v 23.6.
  deň sviatku. 15.8.
    1.11.
    25.12.
    26.12.
Maďarsko  
  Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 7,5t počas víkendov od 1. júla 1.1.
  do 31. augusta a to v sobotu od 15:00 do nedele 22:00. Tiež 15.3.
  pred dňom pracovného pokoja od 22:00 do nedele alebo dňa 31.3.
  pracovného pokoja 22:00. 1.4.
  Ak je štátny sviatok "aj" v sobotu, obmedzenia (zákaz jázd) platí 1.5.
  od 8:00 v prvý deň sviatku do posledného dňa 22:00.* 19.5.
  * V zimnom období od 4. novembra do 1. marca sa nevzťahuje a 20.5.
  na vozidlá v medzinárodnej preprave s emisnou triedou EURO3 20.8.
  vyššie. 23.10.
  Ďalej od 1. septembra do 30. júna pred dňom pracovného 1.11.
  pokoja v čase od 22:00 do dňa pracovného pokoja 22:00. 25.12.
  Zákaz predbiehania pre nákladné vozidlá nad 7,5t na 26.12.
  dvojprúdových cestách a diaľniciach. Zákaz platí denne od 6:00  
  do 22:00. Vodiči musia dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť od  
  vozidiel idúcimi pred nimi.  
     
Nemecko  
  Vozidlá nad 7,5t a vozidlá s návesom majú zákaz jázd v nedeľu a 1.1.
  v dňoch pracovného pokoja od 00:00 do 22:00. 6.1. (1)
  Ďalej v sobotu od 1. júla do 31. augusta od 7:00 do 20:00 na 29.3.
  niektorých úsekoch nasledujúcich ciest: 1.4.
  A1, A2, A3, A4/E40, A5, A6, A7, A8, A9/E51, A10, A45, A61, A81, 1.5.
  A92, A93, A99, A215, A831, A980, A995, B31, B96/E251 9.5.
  (1)  platí pre krajiny: Bádensko-Württembersko, Bavorsko,Sasko-Anhaltsko 20.5.
  (2) platí pre krajiny: Bádensko Württembersko, Bavorsko, 30.5. (2)
  Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko 15.8.
  (3) platí pre krajiny: Brandenbursko, Meklenbursko-Predné Pomoransko 3.10.
  Sasko-Anhaltsko, Sasko, Durínsko 31.10. (3)
  (4) platí pre krajiny: Bádensko Württembersko, Bavorsko, Severné 1.11. (4)
  Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko 20.11. (5)
  (5) platí pre krajiny: Sasko 25.12. a 26.12.
Nórsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
     
Poľsko  
  Vozidlá prepravujúce tovar nad 12t majú zákaz jázd večer pred 1.1.**
  sviatkom od 18:00 do 22:00.* 6.1.*
  V deň sviatku od 8:00 do 22:00.** 31.3.*
  Ďalej platí pre vozidlá prepravujúce tovar nad 12t zákaz jázd 1.4.*
  každý víkend (a piatok večer) od 18. júna do 28. augusta 1.5.*
  nasledujúco: 19.5.*
  - piatok od 18:00 do 22:00 30.5.*
  - sobota od 8:00 do 14:00 15.8.*
  - nedeľa od 8:00 do 22:00 1.11.*
    11.11.*
    25.12.**
    26.12.**
Portugalsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas  
  sviatkov.  
  Vozidlá nad 3,5t prepravujúce ADR tovar majú niekoľko  
  obmedzení a zákazov jázd v určitej dobe cez tunely, mosty a  
  rôzne prístupové cesty, ktoré sú vyznačené dopravnou značkou.  
     
Rakúsko  
  Všetky nákladné vozidlá registrované pred 1. januárom 1992 1.1.
  majú zákaz jázd na všetkých cestách vo Viedenskom a 6.1.
  Burgenland okrese a v Dolnom Rakúsku. 1.4.
  Zákaz jázd v sobotu od 15:00 do 24:00, v nedeľu a počas ak váha 1.5.
  sviatkov od 0:00 do 22:00 platí pre vozidlá s prívesmi a návesmi, 9.5.
  prívesu presahuje 3,5t alebo pre vozidlo nad  7,5t. 20.5.
  Tento zákaz platí v celom Rakúsku okrem ciest, ktoré sú Bludenz 30.5.
  súčasťou kombinovanej dopravy v rádiuse do 65 km od 15.8.
  nasledujúcich miest : Brennersee, Graz-Ostbahnhof, Salzburg- 26.10.
  Hauptbahnhof, Wels-Verschiebebahnhof, Villach-Fürnitz, Wien- 1.11.
  Südbahnhof, Wien-Nordwestbahnhof, Wörg, Hall in Tirol CCT, 8.12.
  CCT, Wolfurt CCT. 25.12.
  Neplatí pre vozidlá prepravujúce potraviny. 26.12.
  Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd medzi 23:00 a 5:00,  
  pričom v jednotlivých krajoch sú obmedzenia a zákazy jázd v  
  noci aj pre vozidlá nad 3,5t príp. 7,5t.  
     
Rumunsko  
  Vozidlá, ktoré presahujú maximálne povolené váhy a rozmery 1.1.
  majú zákaz jázd každú sobotu, nedeľu a sviatok od 6:00 do 2.1.
  22:00. 1.4.
  Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd na ceste DN1 počas 1.5.
  pracovného týždňa od 6:00 do 22:00. Toto obmedzenie neplatí 12.6.
  pre vozidlá prepravujúce živé zvieratá alebo tovar podliehajúci 13.6.
  skaze, chladiarenské vozidlá,  alebo vozidlá, ktoré sú po 15.8.
  vykládke tovaru prázdne (potrebný dokument CMR a TIR). 1.12.
  Nákladné vozidlá nad 7,5t majú zákaz jázd počas víkendov a 25.12.
  sviatkov (plus piatok poobede) na niektorých úsekoch ciest 26.12.
  DN1(E60), DN2(E85), A2(E81), DN22C(E81), DN3(E81),  
  DN39(E87), DN7(E87 a E81).  
     
Slovenská republika
  Vozidlá nad 7,5t a súpravy vozidiel nad 3,5t majú zákaz jázd na 1.1.
  diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy: 6.1.
  - v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po 29.3.
  pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 1.4.
  07.00 do 19.00 hodín 1.5.
  - v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 8.5.
  do 22.00 hodín. 5.6.
  Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po 29.8.
  pracovnom dni, zákaz jazdy platí v tento deň v čase od 00.00 do 1.9.
  22.00 hodín. 15.9.
  Vodič nákladného motorového vozidla, ktorého najväčšia 1.11.
  prípustná celková hmotnosť presahuje 7,5t  alebo vodič jazdnej 17.11.
  súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7,5t, 24.12.
  nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo. 25.12.
  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo 26.12.
  námraza, vodič vozidla do 3,5t (M1, N1) môže také vozidlo  
  použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých  
  nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením  
  "M+S", "M.S." alebo "M & S". Autobusy a vozidlá nad 3,5t  
  (kategórie M2, M3, N2 a N3) musia byť vybavené takými  
  pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15.  
  novembra do 31. Marca.  
     
Španielsko  
  Na niektorých úsekoch ciest majú nákladné vozidlá nad 7,5t 1.1.
  zákaz jázd počas víkendov a sviatkov. 6.1.
  Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar majú zákaz jázd deň 19.3.
  pred dňom pracovného pokoja od 13:00 do 24:00 a v nedeľu 28.3.
  alebo deň pracovného pokoja od 8:00 do 24:00 alebo: 15.8.
  - 31. júla od 13:00 do 24:00 12.10.
  - 1. augusta od 8:00 do 15:00 1.11.
  Vozidlá nadrozmernej prepravy prepravujúce nebezpečný tovar 6.12.
  majú zákaz jázd v sobotu a v deň pred dňom pracovného pokoja 8.12.
  od 13:00 do 24.00 a v nedeľu alebo deň pracovného pokoja od 25.12.
  0:00 do 24:00. Ďalej v pondelok a po dni pracovného pokoja od  
  0:00 do 2:00.  
  - 13. apríla od 8:00 do 24:00  
  - 31. júla od 13:00 do 24:00  
  - 1. augusta od 8:00 do 24:00  
     
Švajčiarsko  
  Nákladné vozidlá s váhou nad 3,5t, traktory, kĺbové vozidlá a 1.1.
  pracovné stroje majú zákaz jázd v nedeľu a počas sviatkov od 2.1.
  0:00 do 24:00 a v noci od 22:00 do 5:00. Toto obmedzenie 29.3.
  neplatí pre autobusy, karavány a poľnohospodárske stroje. 1.4.
  Zákaz jázd tiež platí: 1.5.
  - od 21. apríla 22:00 do 23. apríla 5:00 9.5.
  - od 23. apríla 22:00 do 26. apríla 5:00 20.5.
  - od 1. júna 22:00 do 3. júna 5:00 1.8.
  - od 11. júna 22:00 do 14. júna 5:00 15.9.
  - od 30. júla 22:00 do 2. augusta 5:00 25.12.
  - od 24. decembra 22:00 do 27. decembra 5:00 26.12.
  - od 31. decembra 22:00 do 3. januára 2011 5:00  
     
Švédsko  
  Neplatia žiadne obmedzenia pre jazdu cez víkend a počas 1.1.
  sviatkov. 6.1.
    29.3.
    1.4.
    1.5.
    9.5.
    6.6.
    22.6.
    2.11.
    25.12.
    26.12.
     
Taliansko  
  Zákaz jázd platí pre nákladné vozidlá nad 7,5t každú nedeľu v  
  roku od 8:00 do 22:00 okrem nedieľ v mesiaci jún, júl, august a  
  september, kedy je zákaz jázd od 7:00 do 24:00.  
  Ďalej platí zákaz jázd počas sviatkov a hustej premávky v  
  dovolenkovom období:  
  1. a 6. januára od 8:00 do 22:00  
  29. marca a 1. apríla od 8:00 do 22:00  
  2. júna od 7:00 do 24:00  
  2. júla od 7:00 do 24:00  
  9., 16. a 23. júla od 7:00 do 23:00  
  29. júla od 16:00 do 24:00  
  30. júla od 16:00 do 24:00  
  5. augusta od 16:00 do 24:00  
  6. augusta od 0:00 do 23:00  
  12. augusta od 16:00 do 24:00  
  13., 15., 20., a 27. augusta od 7:00 do 23:00  
  29. októbra od 14:00 do 22:00  
  1. novembra od 8:00 do 22:00  
  7. decembra od 16:00 do 22:00  
  8. decembra od 8:00 do 22:00  
  23. decembra od 16:00 do 22:00  
  24. decembra od 8:00 do 22:00  
  26. decembra od 8:00 do 22:00  
  Vozidlá prepravujúce nebezpečný tovar triedy 1 bez ohľadu na  
  váhu vozidla majú zákaz jázd (okrem zákazov uvedených vyššie)  
  cez víkendy medzi 1. Júnom a 20. Septembrom od piatku 18:00  
  do nedele 24:00.  
     
Veľká Británia
  Zákaz jázd platí pre vozidlá nad 18t v Londýne a na cestách vo 1.1.
  všetkých 33 okolitých častiach Londýna počas týždňa od 21:00 2.1. (1)
  do 7:00 a cez víkend od 13:00 v sobotu do pondelka 7:00. 18.3. (2)
  (1) Škótsko 29.3.
  (2) Severné Írsko 1.4.
  (3) Anglicko 6.5.
  (4) Wales 12.7. (2)
    5.8.(1)
    26.8. (2,3,4)
    2.12. (1)
    25.12.
    26.12.
   

 
ÚVOD     |     SLUŽBY     |     PARTNERI     |     KARIÉRA     |     NEWSLETTER     |     KONTAKT
2012 © Praktik s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by IT Solutions & commerce v spolupráci s SLOVAKIA Web Design - Tvorba web stránok